Cài đặt React native trên ubuntu 18.04

Quang Trí • Ngày 18 tháng 12 năm 2019

server

Để cài đặt được react native trên ubuntu phiên bản 18.04 bạn làm theo các bước sau: img

1. cài đặt nodenpm.

2. Cài watchman

Bạn cứ làm phát theo thằng này 😁

git clone https://github.com/facebook/watchman.git
cd watchman/
git checkout v4.9.0
sudo apt-get install -y autoconf automake build-essential python-dev libssl-dev libtool
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install

3. cài đặt android studio

4. Cài đặt react-native

Các Bước để run app

 1. Bật emulator

  emu @Pixel_API_23 => tương ứng với cái alias ở trên kia nhé! nếu bạn thích luyện công chút thì tự gõ cũng được.

 2. Chạy yarn start

  Mở terminal trỏ đến thư mục của app rồi chạy lệnh sau: yarn start chống mắt lên nó load => done không nhé! 🖖

 3. Build app

  Giữ nguyên tab terminal tab trên nhé, mở tab mới cũng trỏ đên thư mục đó và chạy lệnh sau để build app react-native run-android

Một số lỗi thường gặp

 1. Trong trường hợp máy bạn bị lỗi khi khởi chạy react-native run-android , bạn tạo thêm file local.properties trong thư mục /android của source code. và khai báo trong file vừa được tạo nội dung sau sdk.dir = /home//Android/Sdk/ rồi chạy lại nhé!

 2. Trong trường hợp bạn chạy lại bị lỗi timestamp ....

  ERROR A non-recoverable condition has triggered. Watchman needs your help!
  The triggering condition was at timestamp=1443812455: inotify-add-watch(/home/oren/projects/react-native/ReactNative-PropertyFinder/node_modules/react-native/node_modules/module-deps/node_modules/detective/node_modules/escodegen/node_modules/.bin) -> The user limit on the total number of inotify watches was reached; increase the fs.inotify.max_user_watches sysctl
  All requests will continue to fail with this message until you resolve
  the underlying problem. You will find more information on fixing this at
  https://facebook.github.io/watchman/docs/troubleshooting.html#poison-inotify-add-watch

  Cách fix

  echo 256 | sudo tee -a /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances
  echo 32768 | sudo tee -a /proc/sys/fs/inotify/max_queued_events
  echo 65536 | sudo tee -a /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
  watchman shutdown-server
 3. Lỗi không yarn start

  watchman watch-del-all && \
  rm -rf node_modules && \
  rm -rf /tmp/metro-bundler-cache-* && \
  rm -rf /tmp/haste-map-react-native-packager-* && \
  yarn 

Source: https://medium.com/@dooboolab/running-react-native-app-in-ubuntu-18-04-7d1db4ac7518