Hướng dẫn cài LAMP VPS ubuntu

Quang Trí • Ngày 23 tháng 03 năm 2019

server

Cài Server, Máy ảo Ubuntu

Cài PHP

sudo apt-get -y update
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get -y update
sudo apt-get install -y php7.0 libapache2-mod-php7.0 php7.0 php7.0-common php7.0-gd php7.0-mysql php7.0-mcrypt php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php7.0-xsl php7.0-mbstring php7.0-zip php7.0-bcmath php7.0-iconv

Cài Apache

sudo apt-get -y install apache2

Cài MariaDB

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://mirror.yongbok.net/mariadb/repo/10.4/ubuntu bionic main'
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Cài GIT

sudo apt-add-repository ppa:git-core/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install git

Chuyển qua lại giữa các phiên bản PHP

sudo a2dismod php5.6
sudo a2enmod php7.0
sudo service apache2 restart
sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.0

sudo a2dismod php7.0
sudo a2enmod php5.6
sudo service apache2 restart
sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php5.6

sudo a2dismod php7.0
sudo a2enmod php7.1
sudo service apache2 restart
sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php7.1

.