Các câu lệnh SQL thường dùng

Quang Trí • Ngày 15 tháng 01 năm 2020

server

Xóa dữ liệu trong bảng liên quan

DELETE FROM `district` WHERE `district`.`provinceid` NOT IN (Select `province`.`provinceid` from `province`)

Replace text trong feild SQL

UPDATE product
SET IMAGE = REPLACE (IMAGE, '/upload/', '/uploads/')

RAND 1,0 đối với 1 feild

UPDATE product SET CHECK_1 = FLOOR( 1 + RAND( ) * 2 ) - 1;